Prawo gospodarcze i upadłościowe

Usługi podmioty gospodarcze

Szczegółowy zakres usług:

  • pomoc prawna w zarejestrowaniu nowego podmiotu prawa handlowego w tym tworzenie, likwidacja spółek i wpisy do rejestru przedsiębiorców,
  • postępowanie rejestrowe przed KRS oraz wszelkich zmian w związku z bieżącym funkcjonowaniem spółki, składanie corocznych sprawozdań finansowych,
  • rejestracja oraz reprezentacja Klientów przed Sądem rejestrowym w związku z dokonywanym przekształceniem w inny podmiot prawa handlowego,
  • przygotowywanie niezbędnych projektów uchwał statutowych organów spółek oraz wszelkich innych dokumentów wymagalnych przez kodeks spółek handlowych,
  • doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółek,
  • obsługa organów spółek, postępowanie upadłościowe i naprawcze,
  • opracowanie projektów umów, statutów, regulaminów, projektów ugod gospodarczych i innych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem działalności klientów,
  • opiniowanie umów handlowych zarówno pod kątem zgodności z prawem jak i należytej ochrony interesów klienta,
  • opracowanie informacji i opinii prawnych na temat przepisów regulujących dana dziedzinę działalności gospodarczej,
  • kompleksowe prowadzenie spraw zawisłych przed sądem w tym zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji publicznej.