Obsługa prawna banków i innych podmiotów gospodarczych

Usługi podmioty gospodarcze

  • sporządzanie opinii i informacji prawnych dotyczących regulacji objętych specyfiką działalności klienta,
  • bieżąca interpretacja wszystkich zmian w prawie, w oparciu o które funkcjonuje dany klient,
  • konsultacja i bieżące opiniowanie oferowanych zabezpieczeń w związku z procedurami kredytowymi w aspekcie ich zgodności pod względem prawnym oraz skuteczności w późniejszym realizowaniu przez klienta zabezpieczenia,
  • przedstawianie propozycji zmian regulaminów i wewnętrznych zapisów wzorców umownych funkcjonujących u klienta,
  • projektowanie i sporządzanie aneksów do zmian umów kredytowych, projektowanie wzorów umów kredytowych, rachunków bankowych, w związku z wprowadzaniem indywidualnych rozwiązań dla indywidualnych Klientów,
  • rozstrzyganie wątpliwości prawnych zgłoszonych przez indywidualnych Klientów oraz pomoc prawna w zakresie znalezienia prawidłowego rozwiązywania problemu w przypadku konfliktu pomiędzy Klientem, a klientem indywidualnym,
  • reprezentowanie Klienta przed Sądami oraz innymi instytucjami w przypadku konieczności kierowania sprawy na drogę sądową.