Prawo cywilne

Usługi podmioty gospodarcze

Szczegółowy zakres usług:

  • doradztwo w zakresie umów, zawieranie i rozwiązywanie umów,
  • przygotowanie projektów umów cywilnoprawnych,
  • udział w negocjacjach dotyczących treści postanowień umownych,
  • opiniowanie projektów umów pod kątem ich legalności, prawidłowości, a także pod kątem potencjalnych zagrożeń dla Klienta,
  • reprezentacja Klientów w sporach związanych z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów.